Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ProPhilarmonia

<<  Iulie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Nr. 3.537   / 03.11. 2014

 

A N U N Ţ

            În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.221 din 31 martie 2011, FILARMONICA BANATUL TIMIŞOARA organizează în data de 12.09.2017 la sediul instituţiei, CONCURS pentru ocuparea  următoarelor posturi vacant de :

 • Auditor în cadrul Compartimentului Audit intern : 1 post, studii superioare , grad profesional I;
 • Referent de specialitate în cadrul Compartimentului Organizare Marketing : 1 post, studii superioare, grad profesional I.

Calendarul de desfășurare a concursului:

-       data limită de depunere a dosarelor de concurs : 31.07.2017, ora 12;

-       proba scrisă : 12.09.2017, ora 10.00;

-       proba interviu: 15.09.2017, ora 10.00;

-       Depunerea cererilor de participare la concurs şi locul desfăşurării probelorsediul Filarmonicii Banatul Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.2, cod poştal 300022, Timişoara, judeţul Timiş.

 

Acte obligatorii la dosarul de înscriere:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

CONDIŢII  GENERALE DE PARTICIPARE LA  CONCURS:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA  CONCURS:

 

Pentru auditor

 • ØStudii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic ;
 • ØVechime minim 4 ani  în specialitate;
 • ØCursuri de pregătire şi specializări în domeniul auditului intern;
 • ØCunoştinţe de operare pe calculator;
 • ØCunoştinţe de limbă engleză.
 • ØObținerea avizului din partea ordonatorului principal de credite (Biroului audit din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara)*.

 

 * Pentru obţinerea avizului, candidaţii depun la registratura Primăriei Mun.Timișoara până la data de 31.08.2017, un dosar care cuprinde următoarele documente:

 

 1. Cerere privind obținerea avizului;
 2. curriculum vitae;
 3. declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni
 4. o lucrare în domeniul auditului public intern;
 5. două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;

 

Pentru referent de specialitate

 

 • ØStudii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • ØVechime :  minim 4 ani  ;
 • ØPerfecţionări /Specializări (constituie avantaj);
 • ØCunoaşterea obligatorie a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională;
 • ØCunoştinţe de operare pe calculator și de programe de grafică.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

Pentru auditor

 

 • ØOrdonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ØLegea nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, privind dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor;
 • ØOrdonanţa Guvernului nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
 • ØLegea nr.672/2002-republicată, privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ØHotărârea de Guvern nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,  cu modificările şi completările ulterioare;
 • ØOrdonanţa Guvernului nr.119/1999 – republicată, privind controlul interm/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ØOrdinul nr. 252 / 2004 - pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • ØORDIN nr. 400 /2015-pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

 

Pentru Referent de specialitate

 

 • ØLegea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ØOrdonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare.

 

RELAŢII SUPLIMENTARE:

 

Detalii privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia, sunt disponibile la sediul instituției, sau pe site-ul: www. filarmonicabanatul.ro.

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 9-12, la sediul  Filarmonicii „Banatul” Timişoara din B-dl C.D. Loga  nr.1, sau  la numărul de telefon 0256/492521.

                                                                                                                                                                                                                                                           

Director general,

                                                                        Ioan  Coriolan  Garboni