Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ProPhilarmonia

<<  Ianuarie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  91112
131415161819
202122242526
27282930  

            Nr.înreg. 1232  / 02.03.2018

 

ANUNŢ

Filarmonica Banatul Timişoara organizează în data de 29.03.2018, ora 10.00, concurs în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a funcţei vacante, în regim contractual, din cadrul Filarmonicii Banatul Timişoara de:

Economist IA- Financiar-contabilitate.

 

Condiţii generale în vederea ocupării funcției vacante::

-          are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-          cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-          are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-          are capacitate deplină de exerciţiu;

-          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-          îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-          nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           Condiţii specifice în vederea ocupării funcțiilor vacante:

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant prevăzute la art. 3 din HG. nr. 286/2011;

Pentru economist:

 • ØStudii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul economic;                                
 • ØVechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani;
 • ØCunoștințe și aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Office ( Word, Excel, Power point).

           Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. odata limită de depunere a dosarelor de concurs20.03.2018, ora 14.00;
 2. oselecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
 3. orezultate selecție dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor de concurs;
 4. oproba scrisă: 29.03.2018, ora 10.00;
 5. oproba interviu: 04.04.2018, ora 10.00;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Filarmonicii Banatul Timişoara;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Filarmonica Banatul Timişoara;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Filarmonicii Bantul Timişoara.

Relații suplimentare se pot obține la Filarmonicii Bantul Timişoara din bd C.D. Loga, nr.1, sau  la numărul de telefon 0256/492521.

Tematica concurs economist 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

Pentru economist:

 

 

 • Legea contabilității nr.82/1991, republicată, , cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2.373 /2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin <LLNK 12005  1917 50AZ01   0 53>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • OMFP nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005     0282AZE1   1 21>Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, <LLNK 12005     0282AZE3   6 17>Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin <LLNK 12005  1917 52AZE1   1 53>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr.547/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin <LLNK 12002  1792 50AZ01   0 53>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002;
 • OMFP nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;
 • HG nr.1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.

Festivalul de Muzica Veche Timisoara

Festivalul de muzica veche 2019

Festivalul International "Iubiti Muzica Romaneasca"

afis 10-17 octombrie 2019 PREVIEW